Hovden Fjellstoge

Hovden Fjellstoge - vedtatt detaljregulering

Kommunestyret i Bykle har i møte 22.06.17 vedtatt detaljregulering for Hovden Fjellstoge (planid 201410)  på Hovden. ...
2017-07-06
Djupetjønn hyttegrend

Detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend - høyring

Planutvalet vedtok i møte den 26.06.2017 at detaljregulering for Djupetjønn hyttegrend (planid 201702) kunne leggast ut ...
2017-07-06
Otrosåsen

Offentleg ettersyn – utbyggingsavtale: Otrosåsen hyttefelt

I medhald av plan- og bygningslova sin § 64-c vert framlegg til utbyggingsavtale mellom Bykle kommune og AS Sætersdalen ...
2017-07-04
Bjørnarå

Kulturminneplan

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø er den første som er laga for Bykle kommune.  Planen er ein kommunedelplan...
2017-03-13
Bilde

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hartesyni Bustadfelt

1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hartesyni Bustadfelt  Plan...
2017-02-15
Fjellstoge

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hovden Fjellstoge

1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hovden Fjellstoge Planutva...
2017-02-15
Hagemo

1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Hagemo

1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring av detaljregulering for Hagemo hytteområde    P...
2017-02-03
Stussli

Melding om vedtak: detaljreguleringsplan for Stussli bustadfelt

Kommunestyret i Bykle vedtok den 23.01.2017 detaljreguleringsplan for Stussli bustadfelt på Hovden i Bykle kommune. V...
2017-02-03
Hovden sentrum - bilde

Hovden sentrum: Melding om vedtak

2. gongs handsaming og endeleg vedtak av områdeplan Hovden sentrum. Kommunestyret i Bykle vedtok den 17.11.2016 områd...
2016-11-21
Otrosåsen

2.gongs handsaming og endeleg vedtak av detaljregulering for Otrosåsen hyttefelt

Kommunestyret i Bykle vedtok den 25.08.2016 detaljreguleringsplan for Otrosåsen hyttefelt på Hovden i Bykle kommune.  ...
2016-09-02
vinter

Gjeldande kommuneplan 2010 - 2022

Revidert og endeleg vedteke i kommunestyret 27.02.2014 Kommuneplan - BYKLE 2010 - 2022 plankart Kommuneplan - BYKL...
2016-04-20
Søterot

Kommunal planstrategi 2016-2019

I kvar kommunestyreperiode skal kommunen vedta kommunal planstrategi. Denne skal vere førande for kva for planar kommune...
2015-10-23
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS