Ambita Infoland er ein nettbutikk der kommunen legg ut varer og tenester innan området: Eigedomsinformasjon, kart- og plandata.

Tenesta er open for alle, og tilrettelagd for betaling med kredittkort. Dersom du ynskjer ein kundeavtale, kan du vende deg til info@ambita.com  

Lenkje til Infoland finn du her