Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsetenesta Bykle og Valle


Helsetenesta er eit vertskommunesamarbeid mellom Bykle og Valle kommunar. Det er Bykle som er vertskommunen.

Helsetenesta Bykle og Valle er ansvarleg for tenesteområda:
Lege, legevakt, fysioterapi, jordmor, helsestasjon og skulehelseteneste og psykisk helse og rus.

Innbyggarane i Bykle og Valle kommunar kan fritt gjøre seg nytte av tenestetilboda lokalisert i båe kommunar.  

Helsetenesta i Bykle og Valle gjer til ein kvar tid sitt beste for å levere tenester av god kvalitet, i samsvar med lov og føresegner og med kortast mogleg ventetid. Likevel må ein rekne med noko ventetid for våre tenester. Alvorlege tilstandar vil prioriterast fyrst.

Heinz Thomas Diehl er tensteleiar for Helsetenesta i Bykle og Valle, og har det overordna administrative ansvaret for alle tenesteområda i eininga.

Kjetil Juva er kommuneoverlege for Bykle og Valle kommunar. Kommuneoverlegen er kommunens øvste medisinskfaglege mynde. 

Kommuneoverlegen har følgende oppgaver:

 • miljørettet helsevern
 • medisinsk faglig rådgivning
 • sekretær Legenes samarbeidsutvalg
 • bemyndigelse/medisinutlevering
 • kontaktperson med fastleger, legevakten og klagesaksbehandling
 • smittevernlege iht. smittevernloven
 • beredskap, jf. lov om helseberedskap
 • psykisk helsevern, jf. lov om psykisk helsevern

Innbyggjarane kan ta kontakt med kommuneoverlegen om dei har spørsmål som krev medisinskfagleg kompetanse eller ønskjer å melde frå om mogelege helseskadelege forhold.

 

 • Skjema
 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker
Sommer

Sommer

Kontakt

Tenesteleiar 
Heinz Thomas Diehl
M: 414 49 988
E: heinz.thomas.diehl@bykle.kommune.no

Kommuneoverlege 
Kjetil Juva
M: 975 74 410
E: kommuneoverlege@bykle.kommune.no

Sist oppdatert 04. mai 2022