Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag regulerast av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og tilhørande forskrifter. Kommunen er myndigheit, og kan gje dispensasjonar frå regelverket til nærmare bestemte føremål.

Føremålet med loven er å verne om naturmiljøet og sikre friluftsliv og rekreasjonsverdiar. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova) har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag ikkje er tillate med mindre det følgjer av loven eller vedtak med heimel i lova.