Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avfall - renovasjon - kasserte elektroniske og elektriske produkt (EE-avfall)
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøksheim
Brannvern og tilsyn
Brukarstyrt personleg assistanse
Brukermedverknad i skolen
Bruksendring
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustønad
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D
Deling av eigedom
Den kulturelle skulesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering - eksisterande bygg
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Elevane sitt fysiske arbeidsmiljø
Elevane sitt psykososiale arbeidsmiljø
Ergoterapi
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familievernkontor
Fastlege
Fellingsløyve
Forliksråd
Fosterheim / Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fysioterapi
Førehandskonferanse

G
Grensejustering
Grunnskoleopplæring for vaksne
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Heimehjelp
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helse- og omsorgstenestetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak frå barneverntenesta

I
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstenester og/eller sosialtenester
Informasjon til ikkje-sambuande foreldre
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J
Jegerprøven

K
Karakterar - rett til å klage
Kommunal bustad
Kommunal planlegging - medverknad
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kulturskule
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram

L
Landbrukseigedom - deling
Landbrukseigedom - kjøp
Landbruksveg - bygging
Legat etter Gyro og Knut Hovden
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M
Matlevering
Matrikkel - retting
Melding til barneverntenesta
Mellombels butilbod
Midlar til investering og vedriftsutvikling i landbruket
Miljøfyrtårn - sertifisering
Mindre byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskule - opptak

N
Nabovarsel - byggjesak
Nydyrking av areal til jordbruksformål

O
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs - førehandsvarsel og førebyggjande tiltak
Ordensreglement i skulen

P
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Pleie i livets sluttfase
PP-tenesta - tilvising
Psykiske helsetenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Renovasjon
Rett til gratis opplæring i grunnskule
RLE-faget - melding om delvis fritak
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgiving i skulen

S
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skjenkjeløyve alkohol
Skogfond
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning Bykle kommune
Skulehelseteneste
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyr, krinsar
Sosiallån
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesialundervisning i grunnskulen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen
Startlån bustad
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg

T
Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Tilskott til tilpassing av bustad
Tiltak mot mobbing
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U
Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Vaktmeister - ambulerande
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Vidaregåande opplæring for vaksne

Ø
Økonomisk rådgjeving
Økonomisk sosialhjelp